Gratis frakt

Høy kvalitet til lave priser

Teknisk kompetanse

Sikker betaling

Salgsbetingelser

1. Generelt:

Salgs- og leveringsbetingelsene nedenfor kommer til anvendelse på betingelse av at kunden har et gyldig organisasjonsnummer, og at ikke annet er skriftlig avtalt mellom ACT Logimark AS (Org.nr. DK32667589) og kunden. 

2. Priser:

Alle priser er i norske kroner og eks. merverdiavgift og eventuelle avgifter. ACT Logimarks priser, fremgår av www.act-shop.no eller av et konkret tilbud hvor det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisfeil som følge av valutaendringer, krig, naturkatastrofer, leveringssvikt, avgiftsendringer og utsolgte varer.

Vi gjør oppmerksom på at www.act-shop.no drives av ACT Logimark Danmark A/S, og at varen(e) sendes fra Danmark.

Ettersom varen(e) sendes fra Danmark til Norge, må kunden selv betale toll og merverdiavgift ved innføring til Norge.
Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon, se www.toll.no


3. Betaling:

På www.act-shop.no kan det betales med følgende kort:

  •  Visa
  •  Visa Electron
  •  MasterCard
  •  Maestro

Betaling med kredittkort, er underlagt kortutsteders betingelser. Når kunden bestiller med kredittkort, reserveres beløpet på kundens konto. Når leverandøren har sendt varene fra lageret, utstedes et betalingskrav til kortutsteder. Det betyr at kunden ikke kan disponere det reserverte beløpet etter at bestillingen er godkjent. Det reserverte beløp belastes først når kortutsteder mottar betalingskravet fra betalingsmottakeren.


Betalingen for varene skjer i forbindelse med leverandøren sender varene. Beløpet belastes kundens kort først når varene sendes fra leverandøren. Det kan aldri trekkes et større beløp enn kunden har godkjent ved registrering av kjøpet.

4. Ejendomsforbehold:

ACT Logimark forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpesummen inkl. eventuelle leveringsomkostninger, eventuelle renter og andre omkostninger er betalt fullt ut.

5. Levering:

Levering kan enten skje ab lager fra ACT Logimarks adresser, eller direkte fra produsentens adresse.

Levering skjer på ACT Logimarks regning, med mindre det uttrykkelig fremgår at leveringsomkostningene ikke er inkluderet i prisen.

Leveringstiden er fastsatt av ACT Logimark etter beste skjønn.

ACT Logimark kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse av leveranser, men vil alltid bestrebe seg på å levere ihht avtale.

6. Retur:

Feilbestilte varer tas ikke retur. I spesielle tilfeller, hvis det dreier seg om alminnelige og salgbare varer, kan varene returneres, forutsatt at varen returneres i uåpnet originalemballasje. Skaffevarer og utgåtte varer tas ikke retur. 

ACT Logimark bytter alltid varer når det dreier seg om feillevering fra vår side. Det eneste forbehold vi tar, er at vi får henvendelse om feillevering senest syv dager fra kunden har mottatt varen, og varen er uåpnet og ubrukt, og i en salgbar emballasje. Annullering av ordrer skal skje skriftlig til ACT Logimark på e-post til mail webshop@act-gruppen.com. Annullering av levering av varer definert av ACT Logimark som skaffevarer, eller varer som er utgått av produsentens og/eller ACT Logimarks sortiment, er ikke mulig. Returnering av varer til ACT Logimark skjer etter avtale med ACT Logimark. Varen skal returneres senest 7 dager etter anulleringen. Alle returneringer skjer for kundens regning og risiko. Varer skal returneres i originalemballasje. Det må ikke skrives eller påklebes noe på originalemballasjen. Det påhviler avsender ansvar for å dokumentere at ACT Logimark har mottatt returnerte varer.


7. Garanti:

Produktene leveres med de garantier som produsent tilbyr ACT Logimark. Kunden kan ikke påberope seg ytterligere produktgaranti overfor ACT Logimark.


8. Produktinformasjon:

Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og øvrig salgsmatriell. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor ACT Logimark.


9. Produktendringer:

ACT Logimark forbeholder seg retten til uten varsel, å endre produktene eller deler, såp fremt dette skjer uten funksjonsmessig ulempe for kunde.


10. Immaterielle rettigheter:

Enhver leveranse av produkter, skjer med respekt for den pågjeldende innehavers immaterielle rettigheter, og ACT Logimark er uten ansvar av noen art for kundens handlinger i strid med disse rettigheter.


11. Mangler og reklamasjon:

Kunden er forpliktet til å straks etter mottak kontrollere at den leverte varen er i henhold til ordre, og at varen ikke har mangler. Eventuelle klager vedrørende leverte varer, behandles av ACT Logimark kun hvis klagen er sendt skriftlig til ACT Logimark innen 7 dager etter at kunden mottok varen. Klagen må inneholde grundig angivelse av typen mangel, og henvisning til fakturanummeret. Dersom kunden ikke har fakturanummer skal det henvises til følgeseddelen eller ordrebekreftelsen. Etter utløpet av denne fristen, antas det at kunden har godkjent leveringen.

Kunden er forpliktet til å kontrollere mottatt forsendelse for transportskader. Dersom slike konstateres, skal kunden straks reklamere overfor transportøren, motta varen med forbehold eller nekte å motta varen, og innen 2 arbeidsdager gi beskjed til ACT Logimark.

Hvis kunden vil påberope seg en mangel, skal kunden straks informere ACT Logimark skriftlig om dette, samt anføre hva manglen består av. Dersom kunden har oppdaget, eller burde oppdaget, manglen, og ikke reklamert som anført, kan ikke kunden senere gjøre mangelen gjeldende.
Mindre kvalitetsavvik som kan sies å være teknisk uunngåelig eller anses for normal i handelsstrømmen på levert vare, kan ikke begrunne en klage eller opphevelse av avtalen.

ACT Logimark kan fritt velge å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

Forandringer eller inngrep i kjøpt vare uten ACT Logimarks skriftlige samtykke, fritar ACT Logimark for enhver forpliktelse. Dersom ACT Logimark ber om det, skal kunden umiddelbart etter reklamasjonen, for kundens regning og risiko, returnere den angivelig mangelfulle vare til ACT Logimark i originalemballasje. ACT Logimark forbeholder seg retten til å kun ta imot den angivelig defekte del.


12. Produktansvar:

Om ikke annet følger av norsk lov om produktansvar, gjelder følgende begrensning: ACT Logimark er kun ansvarlig for skade på levert vare, dersom det kan bevises at den er forårsaket av en av ACT Logimarks medarbeideres feil eller forsømmelse.


13. Personvern, cookies og behandling av personopplysninger:

Ifølge reglene om behandling av personopplysninger har dataansvarlige plikt til å informere kunden om bl.a. hvilke typer personopplysninger som behandles, med hvilket formål behandlingen skjer, samt hvem opplysningerne videreformidles til, dette beskrives nærmere i 13.1 til 13.3 nedenfor. Bestemmelsene i 13.5 nedenfor gjelder uansett om det er ACT Logimark eller en tredjepart som er dataansvarlig.

13.1 Opprettelse av profil på www.act-shop.no – ”min konto”

Første gang det kjøpes en vare/tjenesteytelse på www.act-shop.no, blir kunden registrert som kunde med en ”min konto”-profil. De personlige opplysningene som i den forbindelse registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt adgangskode. Dessuten registreres alternativ leveringsadresse, hvis kunden opplyser om en slik i forbindelse med kjøpet. I tillegg vil opplysninger om kundens kjøpshistorikk på www.act-shop.no bli registrert på kundens ”min-konto”-profil, jf. 13.2 og 13.3 nedenfor.

ACT Logimark er dataansvarlig for de personopplysninger som kunden skriver inn i forbindelse med opprettelse av ”min konto”.

ACT Logimark behandler opplysninger om kunden med det formål å tilby varer og tjenester innenfor merkning-, sporing- og kontrollutstyr. Formålet med behandlingen er kundeadministrasjon og markedsføring, herunder utsendelse av nyhetsbrev og annen elektronisk markedsføring, samt statistikk.

Rettsgrunnlaget for ovenstående behandling, er primært avtaleinngåelsen mellom deg som kunden og ACT Logimark som leverandør. Videre utgjør grunnlaget ACT Logimarks legitime interesse i å kunne markedsføre sine varer og tjenester, forbedring av hjemmesiden samt tilpasning og endring av sortiment og tjenester, kjennskap til ACT Logimark kundekrets, samt statistikk. Utsendelse av nyhetsbrev og annen elektronisk markedsføring vil alltid skje på bakgrunn av ditt forutgående samtykke, med mindre dette i henhold til lovgivningen kan skje uten samtykke.

13.2 Avtaler inngått med ACT Logimark som selger

Ved avtaler inngått med ACT Logimark som selger, er det kun ACT Logimark som er dataansvarlig for de innsamlede personopplysningene om kunden. De personopplysningene som registreres om kunden i forbindelse med avtaleinngåelse, og den følgende avtaleoppfyllelse, er tilknyttet de opplysningene som fremgår på ”min konto”, jf. 13.1 ovenfor, opplysninger om den gjeldende avtale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjeneste(r) som avtalen angår (kjøpshistorikk).

13.3 Cookies

ACT Logimark anvender cookies på www.act-shop.dk. Man kan som køber læse mere om brugen af cookies i www.act-shop.dk's Cookiepolitik på www.act-shop.dk/cookies/.

13.4 Generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger

Ved utfylling av kundeskjema på act-shop.no, er det frivillig å oppgi informasjon. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan ACT Logimark være forhindret fra å gi deg tilgang til å handle eller benytte våre tjenester.

Du har alltid mulighet til å tilbakekalle eventuelle samtykker. Dette kan skje ved å kontakte kundeservice (webshop@act-shop.no), eller ved at benytte avmeldingslenken i de henvendelser som du mottar fra ACT Logimark.

Personoplysninger registrert om deg/kunde, vil bli slettet når det ikke lenger er nødvendig å behandle eller oppbevare opplysningene til overstående formål, med mindre ACT Logimark er forpliktet til å oppbevare opplysningene lenger ihht norsk lov. Opplysningene kan oppbevares i en lenger periode i anonymisert form.

14. Markedsføring

E-postadressen som ACT Logimark har mottatt i forbindelse med kundens bestilling på www.act-shop.no, kan benyttes av ACT Logimark til å markedsføre varer eller tjenester til kunde via elektronisk post.

Kunde mottar nyhedsbrev fra ACT Logimark dersom kunden har krysset av for "Ja takk" underveis i kjøpsprosessen, mot kassen, eller kunden har fylt ut et påmeldingsskjema. Nyhedsbrevet inneholder konkurrenser, nyheter, inspirasjon og gode tilbud. Det sendes via e-post. Kundens opplysninger gis ikke videre, med mindre ACT Logimark bruker en tredjepart til deler av tjenesten. I så tilfelle vil ACT Logimark ha egen databehandleravtale med tredjepart. Kunden kan til enhver tid trekke sitt samtykke til nyhetsbrev.

Kunde kan trekke sitt samtykke via lenken i e-posten, eller ved å kontakte ACT Logimark.

15. Klageadgang

Kunde har mulighet til å få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til info.no@act-gruppen.com.

Rettsforholdet avgjøres etter norsk rett.

Alt du behøver til merking, sporing og kontroll av produkter og emballasje!